Adresse:
Røra Samfunnshus
Enganvegen 6
7670 Inderøy
(Vis i kart)

Tlf: Torunn Green

906 61 596

mailaVedtekter for Røra Samfunnshus


§ 1. FORETAKETS NAVN:


   Røra Samfunnshus 

§ 2. FORRETNINGSADRESSE


   Enganvegen 6
7670 Inderøy

§ 3. FORETAKETS VIRKSOMHET


Å reise og drive et samfunnshus med formål å skaffe stedets innbyggere et
høvelig samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterframsyninger,
kafe, bibliotek, studierom, idrettslokaler etc
Andelslaget har ikke erverv til formål.


§ 4. ANDELER


Andeler i laget kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i form av kontantinnskudd eller dugnadsarbeid.
Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede
andeler.
Andelene forrentes ikke og andelseierne kan ikke kreve andelene tilbakebetalt
ved evt. utmeldelse.
Hver andelsverdi er:

   kr 1.000,-   (A-gruppen)
   kr  200,-   (B-gruppen)
Det føres særskilt protokoll over andelseiernes og andelenes fordeling.
A-gruppen dannes av de organisasjoner og institusjoner som har andeler i laget.
Overdragelser av andeler kan ikke skje uten representantskapets samtykke.
Organisasjoner eller institusjoner som ikke eksiterer lengre, eller anmoder om, kan slettes ved årsmøtevedtak.
B-gruppen dannes av de enkeltpersoner som har tegnet andeler, Disse kan overdras med styrets samtykke.


§ 5. KONTINGENT


Røra Samfunnshus SA har ikke medlemkontingent.


§ 6. ÅRSOVERSKUDD


årsoverskudd overføres i sin helhet til lagets egenkapital.


§ 7. BESLUTTENDE ORGANER


Andelslagets styre skal bestå av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Styremedlemmene og varamedlemmer velges for 2 år.
Leder velges for 1 år.
Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer hvorav leder
eller nestleder, er til stede.
I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget.
Det føres protokoll over forhandlingene.

Til representantskapet velger A-gruppen medlemmer etter følgende regler:

   1  -  25 andeler velger   1 representant(er)
   26  -  50           2	
   51  -  75           3	
   76  - 100           4
  101 eller flere         5

Representanter fra andelshaverne regnes etter antall innbetalte andeler.
Andelshaverne innen B-gruppen har 5 representanter. Representantene fra B-
gruppen velges på et eget møte av andelshaverne.
Styret sørger for innkalling til møtet.


§ 8. REPRESENTANTSKAPETS MØTER


Representantskapet holder ordinært 1 årsmøte.
Innkallinger til møter i representantskapet skjer gjennom lokalpressen, ved brev
eller oppslag. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 14 dager før
møtene avholdes. Saker som ønskes behandlet på møtet må sendes styret minst 1 uke før møtene avholdes.
Representantskapet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen.

Representantskapets forhandlinger ledes av en ordfører som velges av og innen representantskapet.
Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av årsmøtet.

Representantskapets årsmøter er selskapets høyeste myndighet. Det holdes
innen utgangen av mars måned og behandler ordinært følgende dagsorden:

1. Styrets beretning og regnskap
2. Styrets forslag til revidert budsjett for inneværende år samt 
  økonomiske disposisjoner for øvrig.
3. Valg av styremedlemmer samt leder og 3 valgkomitemedlemmer.
4. Valg av revisor.
5. Valg av ordfører i representantskapet
6. Andre saker som er oppført på dagsorden.


§ 9. OPPLØSNING AV FORETAKET


Ved oppløsning eller overdragelse skal Røra Samfunnshus sin nettoformue forvaltes av representantskapet til formål å etablere nye lokaler med samme formål som Røra Samfunnshus, eller annet allmennyttig formål i Røra krets.

Vedtak om oppløsning av foretaket kan bare fattes pårsmøte i representantskapet hvortil andelshaverne er innkalt.
For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvortil alle andelseierne er innkalt med minst 1 måneds varsel, stemme for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer.


§ 10. EKSTRAORDINÆRE MØTER I REPRESENTANTSKAPET


Ekstraordinære møter i representantskapet kan innkalles av styret, eller når andelshaverne som representerer minst 1/3 av andelene forlanger det. På ekstraordinære møter kan bare behandles de saker som er oppsatt på dagsordenen for disse møtene.


§ 11. DAGLIG LEDER


Jfr. § 65 første ledd i Samvirkeloven, skal foretaket ikke ha daglig leder.
Oppdatert: 03.02.2013